Topic outline

  • Les niveaux de français du CECRL

    A1-   Học viên có thể giao tiếp đơn giản, trả lời các câu hỏi đơn giản về bản thân, nơi mình sống, người quen, các vật mình sở hữu; Có thể đặt các câu hỏi cho các vấn đề trên.