Topic outline

  • Les niveaux de français du CECRL

    B1 - Học viên có khả năng thực hiện một cuộc trao đổi, hiểu được những ý chính trong một cuộc hội thoại tương đối dài (ngôn ngữ rõ ràng) liên quan đến chủ đề quan tâm. Học viên có thể đưa ra quan điểm hoặc xin ý kiến trong một cuộc hội thoại thông thường; trình bày quan điểm chính một cách trôi chảy, sử dụng một lượng lớn các cấu trúc đơn giản để diễn đạt trôi chảy ý chính trong một cuộc thảo luận.