Topic outline

  • Les niveaux de français du CECRL

    B2 - Học viên trình bày đủ và rõ các quan điểm của mình và có thể bảo vệ các quan điểm này trong một cuộc thảo luận, thông qua những giải thích phù hợp, những luận điểm và bình luận. Học viên có thể  phát triển các nhận định về một chủ đề bằng cách nêu lên các điểm mạnh và điểm yếu. Xây dựng lập luận logic; trình bày vấn đề rõ ràng, đồng thời có bình luận và diễn đạt quan điểm của mình.