Topic outline

  • Les niveaux de français du CECRL

    C1 - Học viên có thể bày tỏ dễ dàng và tự nhiên với bằng vốn từ vựng đa dạng, giao tiếp rõ ràng có liên kết mạch lạc. Học viên làm chủ các cấu trúc, các từ nối và từ liên kết.​