Topic outline

  • Les niveaux de français du CECRL

    C2 - Học viên có khả năng giao tiếp và thực hiện các kĩ năng ngôn ngữ khác một cách tự nhiên giống người bản xứ.